Medspan

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

 

1 Podstawy prawne funkcjonowania

 

 1. Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

a)ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 t.j. z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 t.j.);

c) wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 t.j. z późn. zm.).

2.Niniejszy Regulamin został ustalony przez Kierownika Podmiotu.

3.Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą osób zatrudnionych w Podmiocie oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Podmiocie.

 

2 Definicje

Użyte w regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:

 1. Podmiot leczniczy (Podmiot) – Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
 2. Kierownik Podmiotu – członkowie zarządu spółki działającej pod Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny;
 4. Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny;
 5. Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

 

3 Rodzaj i zakres działalności leczniczej. Cele i zadania Podmiotu

 

 1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenie zdrowotne (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.9 – Pozostała opieka ambulatoryjna) w następujących zakresach:

Choroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Medycyna rodzinna

Psychologia kliniczna

Neurologia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Otorynolaryngologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Urologia

Alergologia

Choroby płuc

Diabetologia

Endokrynologia

Gastroenterologia

Hematologia

Hipertensjologia

Kardiologia

Nefrologia

Reumatologia

Seksuologia

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Choroby wewnętrzne

Geriatria

2. Celem Podmiotu jest prowadzenie działalności leczniczej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w ust. 1 na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

3. Do podstawowych zadań Podmiotu należy:

a) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich na odległość w zakresach wskazanych w ust. 1 przez osoby wykonujące zawody medyczne;

b) promocja zdrowia;

c) edukacja pacjentów.

 

4 Struktura organizacyjna Podmiotu

 

 1. Podmiot leczniczy funkcjonuje poprzez:

a) zakład leczniczy: MEDSPAN Centrum Medyczne, ul. Mogilska 16/7, 31-516 Kraków;

b) jednostkę organizacyjną w zakładzie leczniczym: MEDSPAN ZDROWIE, ul. Mogilska 16/7, 31-516 Kraków.

2.W zakładzie leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:

a) Kierownik Podmiotu (zgodnie z §2 pkt 2 Regulaminu),

b) Lekarz (zgodnie z §2 pkt 3 Regulaminu).

3.Kierownik Podmiotu zobowiązany jest do prowadzenia spraw i reprezentacji Podmiotu oraz wykonywania obowiązków nałożonych na kierownika podmiotu leczniczego właściwymi przepisami prawa.

4.Lekarz zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pozostałych zadań określonych w Regulaminie.

 

5 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w jednostce organizacyjnej MEDSPAN ZDROWIE, ul. Mogilska 16/7, 31-516 Kraków.
 2. W jednostce organizacyjnej są udzielane wyłącznie świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 3. Świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów łączności lub systemów teleinformatycznych udzielane są przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

6 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. W Podmiocie świadczenia udzielane są przez personel posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe oraz spełniający kryteria zdrowotne, określone odrębnymi przepisami prawa.
 2. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną dotycząca osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz udostępnia dokumentację zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rejestracja jest dokonywana samodzielnie przez pacjenta za pośrednictwem platformy internetowej Podmiotu dostępnej pod adresem https://medspan.pl/.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 5. Podmiot nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia
 6. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu zalecenia stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest uzasadnione wskazaniami medycznymi.

 

7 Opłaty za świadczenia zdrowotne

 

 1. Podmiot udziela wyłącznie odpłatne świadczenia zdrowotne.
 2. Cennik świadczeń zdrowotnych dostępny jest dla pacjentów w każdym czasie na platformie internetowej Podmiotu pod adresem https://medspan.pl/.
 3. Pacjent wnosi opłatę za świadczenie medyczne przed jego realizacją.
 4. Opłaty przyjmowane są za pośrednictwem metod płatności dostępnych na platformie internetowej Podmiotu pod adresem https://medspan.pl/.
 5. Dowód wniesienia opłaty stanowi faktura.

 

8 Warunki współdziałania z innymi podmiotami opieki zdrowotnej

 

 1. Podmiot udostępnia nieodpłatnie dokumentację medyczną pacjenta podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej za życia uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentów organom określonym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na ich wniosek w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub poprzez wydanie oryginałów dokumentów za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, o ile uprawniony podmiot zażąda wydania oryginałów tej dokumentacji.
 4. Współpraca w pozostałych obszarach opiera się na pisemnych zleceniach lub wnioskach oraz na uzgodnieniach telefonicznych i bezpośrednio zainteresowanych stron.

 

9 Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
 2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;

b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

3. Maksymalna wysokość opłaty za:

a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002;

b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007;

c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

d) Opłata za kserokopie lub wydruk (1 strona) – 0,23 zł, przesłanie środkami komunikacji elektronicznej – 0,00 zł, Wyciąg lub odpis (1 strona) – 0,23 zł, informatyczny nośnik danych – 0,23 zł.

 1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 

10 Sposób kierowania jednostkami Podmiotu

 

 1. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące działalności Podmiotu samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Nadzór merytoryczny nad działaniem jednostek i stanowisk samodzielnych sprawuje Kierownik Podmiotu.

 

11 Sposób kierowania jednostkami Podmiotu

 

Do zadań Kierownika Podmiotu należą w szczególności:

 1. organizowanie optymalnych warunków do realizacji zadań Podmiotu określonych statutem i zawartymi umowami oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 2. ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie Podmiotu,
 3. prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej zgodnej z potrzebami zdrowotnymi pacjentów oraz potrzebami Podmiotu,
 4. stwarzanie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości wykonywanych usług i rozwojowi Podmiotu w kontekście spodziewanych zmian i walki konkurencyjnej.

 

12 Prawa i obowiązki pacjenta

 

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjent ma prawo do:

a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

b) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.

2. Do obowiązków pacjenta należy:

a) przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu platformy internetowej Podmiotu dostępnego pod adresem https://medspan.pl/regulamin/ opisującego warunki umowy o świadczenie usługi telemedycznej,

n) przestrzeganie zaleceń lekarza.

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia pisemnej skargi do Kierownika Podmiotu.

4. Kierownik Podmiotu zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

 

13 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na platformie internetowej Podmiotu pod adresem https://medspan.pl/.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 roku.