Medspan

Jak podnieść poziom niskich płytek krwi?

Płytki krwi należą do jednych z podstawowych składników komórkowych krwi. Ich ilość można sprawdzić wykonując badanie laboratoryjne i jest to m.in. morfologia krwi obwodowej. Jak podnieść niski poziom płytek krwi?

Niski poziom płytek krwi – co robić?

Małopłytkowość stwierdza się, jeżeli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 150 000/µl. Wyniki należy zawsze interpretować biorąc pod uwagę normę danego laboratorium i powinny one być skonsultowane przez lekarza. 

Jeżeli wyniki badań wskazują na niski poziom płytek krwi, to należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który przekażę dalsze zalecenia oraz ewentualnie zleci dodatkowe badania.

Leczenie małopłytkowości jest uzależnione od przyczyny, która powoduje niską liczbę płytek krwi. Celem leczenia jest zazwyczaj osiągnięcie liczby płytek krwi, która nie będzie powodować groźnych powikłań dla zdrowia. Szacuje się, że jest to 30 000 – 50 000/µl.

W leczeniu istotne jest wykluczenie leków, które mogą obniżać płytki krwi. W niektórych sytuacjach może być wymagane przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych. Ponadto stosuje się leki z grupy glikokortykosteroidów, preparaty immunoglobulin, antybiotykoterapię oraz leki immunosupresyjne. Niekiedy może być także wymagane usunięcie śledziony.

Małopłytkowość jest chorobą przewlekłą, a leczenie ma głównie na celu zmniejszenie możliwych powikłań, które wynikają ze zbyt niskiej liczby płytek krwi.

https://www.mp.pl/pacjent/hematologia/choroby/170467,maloplytkowosc
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 18.01.2024